Det å formidle kunnskap og læring til deg som pasient står sentralt i alt det personalet på Solli DPS gjør. Målet med dette er å hjelpe til deg til å mestre dine plager og din situasjon på en best mulig måte.

Psykoedukasjon - Læring om lidelsen

For at du som pasient skal kunne mestre og forstå egen sykdom er det viktig å få kunnskap om selve sykdommen. Tradisjonelt foregår denne kunnskapsformidlingen i samtaler mellom pasient og lege, psykolog eller sykepleier. Dersom du ønsker det, kan pårørende delta i slike samtaler. Læring om symptomer, læring om sykdommens utrykk og konsekvenser er viktig for å øke trygghet og mestring for den enkelte. Læring om riktig bruk av medikament er viktig. Det å oppdage symptomer på et tidlig tidspunkt gjør at en kan hindre forverring, og søke hjelp før plagene blir unødvendig omfattende.

Læring i gruppe

Dagavdelingen og poliklinikken på Solli DPS tilbyr mye av sin behandling i grupper. Din behandler vil foreslå egnet gruppetilbud for deg som pasient. Det å erfare at du ikke er alene om å ha en lidelse kan være en god hjelp. Verdifull støtte og læring fra medpasienter kan oppnås i gruppesamtaler. I tillegg er det slik at mange med psykiske lidelser opplever utfordringer i samspill med andre. En gruppe er en god arena for trene på å mestre sosiale utfordringer.

Solli DPS har behandlingsgrupper for depresjonslidelser, ulike angstlidelser og personlighetsforstyrrelser. I tillegg tilbys gruppe for psykomotorisk fysioterapi, grupper for barn som pårørende, grupper med fokus på foreldrerollen og grupper for fysisk aktivitet.

Læring og tverrfaglighet

På Solli DPS arbeider mange yrkesgrupper. Dette er fordi psykisk lidelse som oftest berører flere sider av tilværelsen. De ulike yrkesgruppene kobles på behandlingstilbudet ut fra behov hos den enkelte pasient. For enkelte kan det være økonomi og skoletilbud det er mest presserende å få hjelp til. For andre kan det være lang tids isolasjon og mangel på aktivitet som preger tilværelsen. Sammen med pasienten vil de ulike yrkesgruppene lage en plan for hva som skal jobbes med / læres.

Læring om egne ressurser

I perioder i livet med redusert psykisk helse er det vanlig med bekymring og grubling. Da kan du oppleve at problemene vokser og ressursene kommer i skyggen. I slike situasjoner er det viktig med vennlig påminning om at ressursene dine fortsatt er til stede. Dette er sentralt i all behandling ved Solli DPS.

Vi ønsker å hjelpe deg til å få øye på dine ressurser, det du liker, trives med og det som kan gi deg påfyll. Det å bli bevisst på, og å ta i bruk ressursene og interessene dine, hjelper deg til bedre psykisk helse.