I Norge er rettighetene til pasienter innen psykisk helsevern ivaretatt gjennom Pasientrettighetsloven, Pasient- og brukerombudet samt en egen kontrollkommisjon.

Pasientrettighetsloven

Pasientrettighetsloven skal sikre at pasienter får lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet, og bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste. Pasientrettighetsloven med tilhørende forskrifter er sentral for virksomheten ved Solli DPS. Den skal også ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.

Loven inneholder bl.a. bestemmelser om rett til øyeblikkelig hjelp og rett til nødvendig helsehjelp. Videre inneholder loven rettigheter pasienten får etter at et pasientforhold er etablert, bl.a. rett til å medvirke til behandling, få informasjon, innsyn i journal og har krav på konfidensialitet om helseopplysninger. Pasienten er også gitt formelle
rettigheter som gjelder saksbehandling, som for eksempel retten til å klage.

Kilde:
Pasienrettighetsloven: Veileder for distriktspsykiatriske sentre, Sosial- og Helsedepartementet, 2006

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og sosialtjenestene, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Hvis du har hatt opplevelser i møte med behandlingsapparatet som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. De har taushetsplikt, og alle som tar kontakt har rett til å være anonyme. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet er ikke et klageorgan, men hjelper til med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager til den rette instansen.

Flere opplysninger om PASIENTOMBUDET

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonen fører tilsyn med at lover og forskrifter for psykisk helsevern overholdes av sykehuset, særlig det som omhandler bruken av tvang. Kommisjonen kan også ta opp andre spørsmål av betydning for pasientenes trivsel og velferd. Kommisjonen består av en jurist, en lege og to legmedlemmer.

Klage på eller krav om utskriving fra tvunget psykisk helsevern behandles av kommisjonen. Klage over vedtak om tvangsmedisinering behandles derimot av Fylkesmannen i Hordaland.

Pasienter eller pårørende kan ta kontakt med kommisjonen når denne besøker institusjonen. Ellers kan man henvende seg til Kommisjonens leder på følgende måte:

Mer informasjon om Kontrollkommisjonen.