Solli DPS tilbyr ulike former for behandling ut fra behovene til den enkelte pasient.

Avklaring av behov gjøres av behandlere på bakgrunn av henvisning, samtaler med pasienten og ulike former for kartlegging. Hovedformene for behandling er samtaleterapi og medikamentell behandling. Vi gir behandling individuelt, i gruppe eller som sammensatte behandlingsprogrammer. Mange av tilbudene ved Solli DPS legger vekt på individuelt tilpasset fysisk aktivitet i behandlingen, både innendørs og utendørs. Det legges opp til samarbeid og fleksibilitet i overgangen mellom tilbud. Solli DPS tar sikte på nært samarbeid med andre instanser som følger opp pasienten, så som fastlege og øvrig kommunehelsetjeneste, andre deler av spesialisthelsetjenesten, samt NAV der det er aktuelt.