Ventetider ved Solli DPS

Alle henvisninger til Solli DPS blir vurdert i tverrfaglige inntaksmøter. Alle har rett på å få henvisningen vurdert innen 10 virkedager. I akutte saker vurderer man fortløpende og gir tilbud deretter.

Dersom det blir vurdert at Solli DPS kan gi deg et tilbud, blir det satt en frist for hvor lang tid det maksimalt skal gå før behandlingen skal starte. I svarbrevet får du alltid tidspunkt for første time.

Ventetiden til den enkelte pasient beror på vurdering av ulike kriterier fastsatt av Helsedirektoratet. Forskjellige psykiske vansker vil gi forskjellig frist for når behandlingen skal starte. Vurdering av hvor lang frist pasienten skal få blir gjort med utgangspunkt i Prioriteringsveilederen for psykisk helsevern.

Solli DPS forholder seg til gjeldende lovverk og veileder, og etterstreber å gi den enkelte pasient som har rett til behandling et tilbud så raskt som mulig.