Pårørende er en viktig del av pasientens nettverk og er oftest en ressurs både i pasientens dagligliv og i behandlingssammenheng.

Pårørende har kunnskap om den syke og om vedkommende sine ulike livssituasjoner og utfordringer, og vil kunne bidra med viktig informasjon i kartleggingsfasen. Samtidig er mange pårørende selv utsatt for store belastninger, og har egne behov for å bli sett, få informasjon, praktisk bistand og hjelp. Ivaretakelse av de pårørende er derfor en viktig oppgave. (Sosial- og Helsedepartementet, 2006).

Barn og unge er en stor pårørendegruppe. Når foreldre eller søsken er i behandling må det vurderes om de øvrige barna i familien også trenger oppfølging. Ved Solli DPS legger vi stor vekt på å ivareta barn som pårørende, gjennom egne samtaler med barn og gruppetilbud for barn av psykisk syke. Mer informasjon her.