Solli DPS har som målsetting å være pålitelig og effektiv

DPS'ets tjenester skal utvikles til å være i tråd med brukernes behov. Behandlingen skal også være i samsvar med nasjonale retningslinjer og anerkjente behandlingsmetoder.

Et viktig middel for å oppnå målsetningene er å benytte vårt elektroniske kvalitetssystem (EK) som et aktivt ledelsesverktøy hvor alle DPS’ets interne prosesser foregår under styrte forhold. I dette ligger også forpliktelser til å overholde offentlige pålegg og regelverk.

Solli DPS etablerer kvalitetsmål, gjennomfører kvalitetsforbedringstiltak og evaluerer effekten av gjennomførte tiltak. Gjennom dette arbeidet ønsker ledelsen at kvalitetssystemet skal resultere i en kontinuerlig forbedringsprosess. Medarbeideres kompetanseheving sikrer at målsetting kan oppnås. Dette er sammenfattet i kvalitetshåndboken og bidrar til at DPS'ets kvalitetspolitikk og kvalitetsmål er forstått og etterlevd i organisasjonen.

En gang i måneden holdes kvalitetsråd, sammensatt av ledergruppen, IKT-ansvarlig, adm.sekretær, farmasøyt, driftsleder og økonomisjef. Videre avholdes det månedlige møter i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU). Hver avdeling er representert i utvalget. Som hovedoppgave skal KPU samkjøre og revidere alt kvalitetsarbeid ved Solli DPS.