Solli DPS har tilbud om kurs og undervisning internt for personalet. En del av denne undervisningen / kursvirksomheten er åpen for eksterne samarbeidspartnere. Kurs og undervisning som drives er en del av fagutviklingen ved Solli DPS.

For aktuelle kurs gå til http://kurs.solli.no

Det å få delta på kurs og undervisning er en viktig inspirasjonskilde i arbeidshverdagen. Våre fagfolk innehar til sammen mye fagkompetanse, og noen har spisskompetanse på spesielle områder. Vi ser det som viktig å gjøre denne fagkompetansen tilgjengelig for hverandre. Dersom det drives prosjekter, behandlingstilbud eller forskning ønsker man at dette skal være kjent for medarbeidere ved DPS’et.

Felles kunnskap om hverandres kompetanse og ulike avdelingers behandlingstilbud bidrar til at våre pasienter får god og tilpasset behandling ved DPS`et. Ved å arrangere kurs og undervisning internt kan vi nå en stor og tverrfaglig personalgruppe på en kostnadseffektiv måte. Vi kan påvirke til en felles faglig forståelse, og gi rom for faglige diskusjoner. Hvordan undervisningstilbudet utformes. Hovedansvaret for utforming og tilrettelegging av undervisningsplan er lagt til en undervisningskomite. Komiteen er tverrfaglig og består av representanter fra ulike enheter ved Solli DPS. Komiteen oppfordrer til innspill og ønsker om undervisning fra hele personalgruppen på Solli DPS.

Undervisningsplaner kommer hvert semester. Undervisnings- og forskningsutvalget (UFU) ved Solli DPS er lederforankret og godkjenner undervisningsplanen. Komiteen disponerer eget budsjett. Struktur Internundervisningen blir holdt på fast dag/tid, med varighet på to undervisningstimer. Heldagsseminar holdes en gang i semesteret. All undervisning holdes i egne lokaler. Heldagsseminarene er åpne for eksterne deltakere. Vi inviterer samarbeidspartnere i kommunene vi samarbeider med og andre tilbudet kan være relevant for (eks. andre DPS). Hvem underviser På Solli DPS har vi mange gode fagfolk som benyttes til internundervisning. Vi inviterer i tillegg inn eksterne forelesere med spisskompetanse på områder vi ønsker å utvikle oss på.