Henvisninger som kommer til Solli DPS må inneholde visse opplysninger for at det skal kunne gjøres en god og rask vurdering av pasienten sin helsetilstand og hvilket tilbud pasienten eventuelt kan få i DPSet. Solli DPS har også et tilbud om øyeblikkelig hjelp.

 

Hvem kan henvise?

Henvisning kan komme fra fastlege/allmennpraktiserende leger, privatpraktiserende legespesialister, privatpraktiserende psykologspesialister, samt annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten.

Hva skal henvisningen inneholde?

Henvisningen skal inneholde de opplysningene som er sentrale for å vurdere pasientens tilstand:

 • Kontaktinformasjon for pasient og henviser
 • En tydelig beskrivelse av pasientens vanske(r)
 • En god anamnese som redegjør for aktuelle problem/lidelser
 • Resultat av relevante utredninger og undersøkelser
 • Hva som er prøvd av behandling tidligere
 • Medikamentell behandling
 • Uttalelse fra andre relevante instanser
 • Informasjon om pasienten har tilbud fra kommunens psykiatritjeneste
 • Informasjon om evt individuell plan
 • Forslag til og/eller ønske om type tiltak

Hvordan blir henvisningen behandlet?

Pasienter som henvises til Solli DPS, har rett til å få en vurdering av sin helsetilstand jfr. pasientrettighetsloven § 2-2. Henvisningen skal vurderes i løpet av maksimalt 10 virkedager fra den er mottatt.

Tilbakemelding på henvisningen

Pasienten og henvisende instans får tilbakemelding om hvordan henvisningen er blitt vurdert. Tilbakemelding kommer via vestlandpasienten, brev, og i enkelte tilfeller også via telefon.

Øyeblikkelig hjelp

Solli DPS har en døgnbemannet vakttelefon som henvisende helsepersonell kan benytte. Denne telefonen kan man bli satt over til ved å ringe 55618200. Vakthavende lege/psykolog kan ta i mot henvendelser angående:

 • Direkte innleggelse i døgnavdelingen ved Solli DPS
 • Øyeblikkelig hjelp-time samme dag eller dagen etter
 • Råd/veiledning vedrørende akuttbehandling

For å kunne bli innlagt direkte eller få øyeblikkelig hjelp-time gjelder visse kriterier:

 • Pasienten blir vurdert å være i akutt behov for hjelp, men samtidig i en slik helsetilstand at vedkommende kan nyttiggjøre seg de tiltakene Solli DPS kan tilby
 • Behandler må ha sett og vurdert pasienten ila de siste 48 timer
 • Pasienten må ha bosted i Solli DPS sin sektor

Dersom det er aktuelt med innleggelse må pasienten kunne møte til innleggelse samme dag senest kl. 13.30, eventuelt vente til neste dag. Øyeblikkelig hjelp time settes normalt til kl. 10.15.Henvisning skal være vurdert og svarbrev om tilbud eller avslag skal være sendt ut i løpet av 10 dager.