Med brukermedvirkning mener vi at pasientens erfaring, ønsker og behov skal gå som en rød tråd gjennom behandlingsforløpet. Vi skal ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap i tillegg til brukerkunnskap og brukermedvirkning.

For oss på Solli DPS er brukermedvirkning en viktig del av behandlingen. Vi ser på brukermedvirkning som for pasienten å styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet. Vi legger vekt på medvirkning fra brukeren slik at informasjonen er tilpasset den enkeltes situasjon. Vi ønsker at brukeren skal få anledning til spørsmål og oppklaring der det er behov for dette.

Pasienter hos oss skal få informasjon om sykdommen, ulike behandlingsalternativer, og fagpersoners vurdering og forslag til tiltak.

Brukermedvirkning og pårørende

Brukermedvirkning gjelder også for pasientens pårørende. Disse kan, dersom pasienten ønsker det, inviteres til å delta i utredning og behandling.

Brukermedvirkning i praksis

Individuell plan er et viktig hjelpemiddel for å sikre brukermedvirkning, og Solli DPS er en sentral aktør i opprettelse og bruk av planen.

Vi inviterer brukerorganisasjoner og representanter for møtesteder til psykisk syke til faste informasjonsmøter på Solli DPS.