Brukermedvirkning innebærer at bruker er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk både på individ og systemnivå.

Brukerforum ved Solli DPS ble opprettet i 2008.

Brukerforumet arbeider blant annet med:

  • Saker meldt av pasientene via forslagskasse
  • «Pasientens time», informasjon om interne og eksterne tilbud for pasienter og pårørende
  • Utforming av informasjonsmateriell
  • Tekniske / byggmessige endringer
  • Deltakelse i råd og utvalg

Bakgrunn

Nasjonal helseplan 200x fremhever en sterkere brukerrolle som skal prege alle typer helsetjenester: ”Pasientene/brukerne og deres pårørende er eksperter på egen situasjon og egen mestring. Denne ressursen kan benyttes bedre i behandling og rehabilitering av den enkelte pasient, men er også nødvendig ved planlegging og utvikling av helsetjenestene”(5, s.245). Se også Helsedirektoratets beskrivelse om brukermedvirkning.

Medlemmer

Brukerforumet et satt sammen av brukere og ansatte og består pr. i dag av 8 personer. Forumet har møter hver 6. uke på Solli DPS.